Türkmenler Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir

2014-08-17 08:48:00
Türkmenler Aç ve Susuz kaderlerine Terk Edilmişlerdir Kuzey Irak’ta küresel güçler tarafından başlatılan insanlık dışı operasyonlarda, öncelikle başta en fazla zarar gören Türkmenler olmak üzere Hıristiyanlar ve Şebekler de hedef olarak seçilmişlerdir. Ira­k­ta, Irak Şam İs­lam Dev­le­ti­nin sal­dı­rı­la­rı­nın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te, yak­la­şık 1 mil­yon 200 bin ki­şi evi­ni terk et­ti. Türk­men­le­r­in yo­ğun ya­şa­dı­ğı Mu­sul, Ker­kük, Te­la­fer, Se­la­had­din ve Di­ya­la ça­tış­ma­lar­dan en çok et­ki­le­nen kent­ler ol­du. Mu­su­l­un düş­me­siy­le önem­li kıs­mı­nı Türk­men­le­r­in oluş­tur­du­ğu 375 bin ki­şi ev­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da kal­dı. Türk­men il­le­rin­de IŞİD kat­li­am, peş­mer­ge ise zu­lüm ya­pı­yor. Te­rör ve ça­tış­ma­lar­dan ev­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da ka­lan Suriye ve Irak Türk­men­le­ri, der­me çat­ma ça­dır­lar­da,... ...


Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com

0
0
0
Yorum Yaz