Siriýa Türkmenleri

2014-04-20 13:09:00
Siriýa Türkmenleri |  görsel 1
Siriýa Türkmenleri |  görsel 2
Siriýa Türkmenleri |  görsel 3
Siriýa Türkmenleri |  görsel 4
Siriýa Türkmenleri Türkmenleriň we olar bilen goňşy halklaryň arasynda Siriýa Şam,onuň paýtagty Damask bolsa Dymşyk ady bilen bellidir.Siriýanyň esasy ilaty araplar bolup (90%),bu ýerde milli azlyklaryň wekillerinden türkmenler (3,5 milloň) kürtler(1milloň), çerkesler (50 müň), we başgalar ýaşaýarlar.Milli azlyklaryň biri hem türkmenlerdir.Olar Siriýa we beýleki arap ýurtlaryna VIII asyrda düşüpdirler.Birneme gijräk bu ýerde türkmenler-oguzlar peýda bolupdyrlar.XI asyr arap geography ibn Hordadbek Bagdada arap halyfyna peşgeş hökmünde 2 müň oguz gullarynyň iberilendigini habar berýär.1993-nji ýylda çykan “Daşary Gündogaryň türkmenleri” atly kitabyň “Siriýa türkmenleri” bölüminde habar berlişine görä,türkmenler Siriýa Seljuklaryň agalyk eden döwri bolan XI-XII asyrlarda gelipdirler.Beýik Seljuk adyny alan Togrul begden (1038-1063) BAŞYNY... ...


Kaynak : mukhtarfatih.blogcu.com

0
0
0
Yorum Yaz